Liepojos Universiteto Humanitarinių mokslų ir menotyros fakultetas,

Kuržemės Humanitarinis institutas,

Latvijos Universiteto Literatūros, folkloro ir meno institutas,

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,

Vytauto Didžiojo universitetas

kviečia dalyvauti Liepojos 30-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje

AKTUALIOS PROBLEMOS LITERATŪROS IR KULTŪROS TYRIMUOSE

Liepojos Universitete

2024 metų kovo 21–22 d.


2024

Konferences atklāšana

Konferences atklāšana

"Eiropas kultūras galvaspilsētas ietekme uz sabiedrību"

Ģirts Jankovskis

"APLKP gadu ritējumā"

Edgars Lāms

Antīkās pasaules mitoloģisko tēlu reinterpretācija mūsdienu masu kultūrā: salīdzinošā analīze

Gatis Ezerkalns

Anšlava Eglīša darbi uz ekrāna un aiz tā

Anna Paula Pujēna

Detektīvžanra robežu paplašināšanās tekstā. Grāmatas "Dzejas detektīvi" (2024) piemērs

Sandra Ratniece, Laimdota Ločmele

Latviešu folklora latviešu fantāzijas literatūrā - ieskats

Sandra Krūmiņa

Ornaments un sociālistiskā reālisma metode LPSR (1945-1953)

Imants Ļaviņš

Novecošanās kultūrpētniecība tekstā, kontekstā un kopradē: Latviešu folkloras krātuves ekspedīciju materiālu un biogrāfisko interviju piemēri

Elvīra Zvarte

Dzīvais kultūras mantojums Kazdangā: tradīcijas un kopiena

Lote Katrīna Cērpa, Sanda Paukšte, Ieva Vītola

Dzīvais kultūras mantojums Kazdangā: vietas un vietu stāsti

Zane Grigoroviča, Anna Lanska

Nacionālā pretošanās Kurzemē pēc Otra pasaules kara - pieminekļi un atmiņas

Roberts Ķipurs

Rolands Barts pret Rolandu Bartu

Gintare Vaitonīte

Prosopogrāfijas metodes pārbaude literatūras pētniecībā

Zīdrone Kolevinksiene

Diasporas mākslinieku izvēles un radošā (ne) adaptācija

Daļa Kuiziniene

Modernistiskā literatūras kritika pēckara lietuviešu diasporā

Sandra Bernotaite

Atgriežoties pēcpadomju Lietuvā: emigrantu pieredze un to atspoguļojumi presē

Daiva Dapkute

Artura Kadiķa-Groznija "Ens" un viņa sievietes

Ilze Ļaksa-Timinska

Linards Laicens un 1934. gada ukraiņu žurnāls "Sarkans ceļš"

Iryna Pupurs

Kā kļūt par padomju dzejnieku: Jānis Sudrabkalns 1940.-1941. gadā

Ieva Kalniņa

Noraidīšana un attaisnošana: dažu Igaunijas un Latvijas literatūras klasiķu izvērtējums vēlīnā staļinisma kultūrtelpā

Anna Freiberga

Rīgas atkalredzēšana. Ieskats Ainas Zemdegas daiļrades lappusēs

Inguna Daukste-Silasproģe

Latviešu hernhūtiešu rokraksti kultūrlingvistiskā skatījumā

Beata Paškevica

No Lāčplēša raizēm līdz Tāravas Anniņas priekiem. Pagrieziens tulkojumā: pirmā latviešu prozas antoloģija vācu valodā (19

Māra Grudule

Kāda lasītāja piezīmes. Ieskats Puriņu Klāva intelektuālajā bagāžā

Mārtiņš Mintaurs

Sērens Kirkegors dāņu zelta laikmeta mediju dienaskārtībā

Velga Vēvere

Rekonstrukcijas un atdarinājumi kultūras mantojuma aizsardzības atziņu kontekstā

Jānis Krastiņš

Latviešu zemnieku skolu mantojums Kurzemē un Zemgalē: neapzinātas vērtības un mūsdienu izaicinājumi

Madara Marcinkus

Mūsdienu telpiskās attīstības problematika un paradigmas

Sarmīte Barvika, Sandra Treija

Latvijas kūrortu teritoriju plānošana mūsdienās

Baiba Vērpe

Radošie arhitekti Liepājā 21. gadsimtā

Andra Ulme, Elīna Elere

"Līst velna caurumā": neķītrības motīvi pasakās par stulbo veln

Martins Vingris

No baznīcu mākslas līdz nejaušiem notikumiem: vides atspoguļojumi zemkopju Meteņu tēlojumos

Arūns Vaicekausks

Kazimira Konstantīna Plātera ģimenes ikdiena, pamatojoties uz 1787. gada priestera Ignāta

Ramune Smigelskite Stukiene

Zoomorfiski motīvi Daniela Naborovska (Danielius Naborowskis, 1573-1640) dzejā

Ausra Tamosiuniene

Antigones un Mēdejas ceļi Baltijā

Līva Bodniece, Marija Kristīna Lotmane, Jovita Dikmoniene

Aktuālie izaicinājumi 20. gs. pēdējo desmitgažu mākslas pētniecībā: muzikālā teātra konteksti

Lauma Mellēna-Bartkeviča

Izrādes emigrācijas šķērsgriezums: "Izraidīto" piemērs

Elīza Paula Graudiņa

Laikmetīguma konstrukcija/dekonstrukcija latviešu kultūrā

Skaidrīte Lasmane

Diskusija "Humanitāro zinātņu iespējas pragmatisma pasaulē"

Vada Zanda Gūtmane. Piedalās: Tālis Juhna, Valters Ščerbinskis, Laura Laurušaite, Anda Baklāne

Iesaistītais subjekts: latviešu literatūras piemēri

Zanda Gūtmane

Holokausta reprezentācija Latvijas kultūrtelpā: daži vizualizācijas aspekti sabiedn"bas izpratnes veidošanas kontekstā

Aigars Urtāns

Kolektīvās atmiņas reprezentācija mūsdienu teātrī. Izrādes "Mēs, roks, sekss un PSRS" piemērs

Vēsma Lēvalde

Vēstures reprezentācijas tautas dejā un skatuviskajā tautas dejā

Elīna Gailīte

Priekšstati par novecošanos un vecumu tradicionālajā kultūrā: latviešu tautasdziesmu piemērs

Una Smilgaine

Ēšana kā attiecību reprezentācija laulāto sadzīves tautasdziesmās: sievietes perspektīva

Zaiga Pleiko

Akumulācijas princips latviešu tautasdziesmu krājumu veidošanā 19. gs

Ginta Pērle-Sīle

Egles semantika latviešu tautasdziesmās bedību rituāla kontekstā

Krišs Grunte

Rakstnieku dubultā dzīve: ieskats mūsdienu lietuviešu literatūras visumā

Vijole Višomirskīte

Pašrefleksija Alfonsa Maldoņa vēlīnajā dzejā

Donata Mitaite

Atmiņas procesu attēlojums Audrjusa Pļopļa gleznās

Aurēlija Mikolaitīte

Kreisās domas Lietuvā, Latvijā un Igaunijā 20. gs. sākuma avangardā

Gitana Vanagaite

Autobiogrāfiskais Andrieva Niedras stāstā "Viktors Karlovičs"

Linda Zulmane

Garīgo meklējumu krustpunkti Aspazijas un Friča Bārdas dzejā

Ilona Miezīte

Ūdens motīvs un tā transformācijas Raiņa un Aspazijas dramaturģijā

Zane Šiliņa

Pļava - noslēpumaina pasaule Kārļa Skalbes pasakās

Lita Silova

Berlīnes flanērisms: latviešu mākslinieku modernistu skatpunkti vācu metropolē

Aija Brasliņa

Ātruma pieredze Linarda Laicena krājumā "Berlīne" (1924)

Artis Ostups

Gustavs Šķilters un Jāzeps Grosvalds, latviešu mākslinieki un flanēri Parīzē - kopīgais un atšķirīgais

Ieva Kalnača

Tēzes par konceptuālo literatūru. Radošums un jaundarbs

Ivars Šteinbergs

Marta Pujāta topogrāfiskās dzejas tēlainība - krājums "Dāma baltos džinsos"

Daiga Zirnīte

Kurzemes pilsētvides tēlojums bērnu dzejā. Maijas Laukrnanes grāmata "Ielošanās. Talsu ielu līkloči un noslēpumi"

Sandra Okuņeva

Konditorejas terminu tulkošana lietuviešu valodā Māra Putniņa grāmatā "Mežonīgie pīrāgi"

Laura Laurušaite

Starp literatūru un vēsturi: Žans Moklērs "Zem Lietuvas blāvajām debesīm"

Asta Petraitīte-Briediene

Liminalitātes jēdziena/koncepta lietojums literatūrzinātnē

Egle Mikulskaite

Intelektuālās lietuviešu literatūras problēma: koncepts un likumsakarības

Kristina Tutlīte

Poliptotons kā stilistiska figūra mūsdienu latviešu literatūrā: piemēru klasifikācijas mēģinājumi

Anita Helviga

Mūzikas un reklāmas mijiedarbības iespējamie veidi. Latvijas mūzikas industrijas gadījums

Ivars Bērziņš

Publiskā telpa un dzimte. Teorētiskie un pētnieciskie aspekti

Marita Zitmane

Mehāniskā flanēze: kantoristes tēls starpkaru literārajā kultūrā

Eva Eglāja-Kristsone

Nemanāmāsjliineuses Rīgā un viņu iznākšana atklātībā: Annas Lāces un Austras Skujiņas gadījumu salīdzinājums

Sanita Duka

"Starp zeņķiem, netīriem un kailiem": strādnieku erotizācija Aleksandra Čaka agrīnajā dzejā

Kārlis Vērdiņš

Miervalža Birzes kā ārsta tapums

Anna Auzāne

Latviešu rakstnieku publicistika 20. gs. 70.-80. gados: process un dialogs

Jānis Oga

Laika apokalipse: Paula Bankovska romāns "Pasaules vēsture" kā reliģiski literārs teksts

Ilze Jansone

Civilizācijas un cilvēces attīstības ceļa kritika un intertekstualitāte Paula Bankovska romānā "Pasaules vēsture"

Edgars Lāms

Cilvēks un zirgs mijiedarbībā: tematiski literārie piemēri un Rūdolfa G. Bindinga olimpiski apbalvotās miniatūru prozas savdabība - argumentācija tulkošanai

Ivars Orehovs

Amerikāņu modernists Viljams Folkners Padomju Latvijas kultūrtelpā

Sigita Ignatjeva

Mazākumtautību kopienas literārās jaunrades iekļaušanās Liepājas kultūras ainavā (1960-1980)

Anda Kuduma

Uzvaras laukuma reprezentācija literatūrā

Vita Zelče

Interfrontes mītiņu Uzvaras laukumā reprezentācija presē 20. gadsimta 80. gadu beigās

Laura Ardava-Āboliņa

Kolektīvās atmiņas kā sociāli politiski mitoloģijas, tradīcijas, mantojuma publiskie konstrukti latviešu drukāto mediju žurnālistu un publicistu tekstos 2022.-2023. gadā.

Ojārs Skudra

Kodu jaukšana sociālo mediju diskursā Latvijā

Margarita Dumeša

Atpakaļ pie saknēm: latviešu-kanādiešu rakstnieka Mateja Kalna transnacionālās daiļrades loki

Ojārs Lāms

Trimdas latviešu citādiskošana romānu sērijās "Mēs. Latvija, XX gadsimts" un "Es esmu ... ''

Madara Stāde

Atgriešanās romāni: Ainas Vāveres "Varbūt tā bija" un Agate Nesaule "Zudušie saulgrieži"

Elvis Friks

Aleksandra Čaka dzimtas garīgie meklējumi vēstures perspektīvā

Antra Medne

Teodora Bērziņa apgāda "Grāmatu Zieds" vieta un redzamība 20. gs. 30. gadu beigu izdevēidarbībā

Signe Raudive

Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas "Nākotnes kultūra": ieskats uznēmuma darbībā (1926-1934)

Jana Dreimane

Imantas pulka strēlnieku žurnāls "Kaija": ceļojuma Vladivostoka-Latvija (25.02.1920.--05.05.1920.) okeānu pērle sešos skrējienos

Evija Laganovska

Industriālais romantisms: divu Rīgas Porcelāna rūpnīcas mākslinieču dzīvesstāsti

Ginta Elksne, Iliana Veinberga

Daugavpils vecticībnieki sovjetizācijas ietekmē: tradīciju saglabāšana un adaotāciia iauniem aostākliem (1944-1985)

Vitālijs Gagunovs

Keramikas amatnieku jaunrades iespējas Latvijā (1990-2024)

Iveta Zāģere

2023

Konferences atklāšana

Konferences atklāšana

Pārstatot akcentus: literatūras vēstures vizualizācija “Latviešu literatūras vēstures” (1956–1963) sešos sējumos

Raimonds Briedis

Latviešu literatūra Ukrainā: īss pārskats

Iryna Pupurs

Pieminekļi un kultūrvēsturiskā atmiņa Kurzemē

Roberts Ķipurs

Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskas bibliotēkas Vecbibliotēkas fonda 17.–19. gadsimta franču valodas un literatūras apguves līdzekļi

Simona Sofija Valke

Adrese: Pasta iela 3. Liepājas kultūridentitātes metafora (1950–1980)

Anda Kuduma

Mirdzas Ķempes fenomens gelotoloģiskā tvērumā

Janīna Kursīte

Latviešu modernisms PSRS: Roberta Eidemaņa stāsti

Ilze Ļaksa-Timinska

Nogaidīšanas stratēģija kā opozicionāra prakse Latvijas Padomju rakstnieku savienībā

Madara Eversone

20. gs. 70. un 80. gadu latviešu romāni un to atkārtotie izdevumi pēc neatkarības atgūšanas

Jānis Oga

Notikumu Ventspilī Kurzemes cietokšņa (1944./45) laikā atspoguļojums latviešu dramaturģijā un prozā

Inese Aide

Children’s Opera “Brundibár” by Hans Krása – Unique Stage History and Contemporary Significance / Hansa Krasas bērnu opera “Brundibár” – unikāla skatuves vēsture un mūsdienu nozīme

Mstislav Pentkowsky

Bird Symbolism in the Decoration of the Dowry Chests in the Ethnographic Drawings from the Collections of the National Museum of Lithuania / Putna simbolisms pūra lāžu dekorācijās etnogrāfiskajos zīmējumos Lietuvas Nacionālā muzeja kolekcijās

Onutė Gaidamavičiūtė

The World War II and Present-day Conflicts in the Recent Polish Literature for Children and Young Adults / Otrā pasaules kara un mūsdienu konflikti jaunākajā poļu bērnu un jauniešu literatūrā (Fragments)

Aleksandra Kulig

Koptā kritika sociālo mediju laikmetā

Vēsma Lēvalde

Teātra kritika pandēmijas laikā

Ieva Rodiņa, Ērika Zirne

Laikmetīgais muzikālais teātris un kritika: aktuālās problemātikas ieskicējums

Lauma Mellēna-Bartkeviča

Divi “Brandi” – kritikas spogulī

Edīte Tišheizere

Laika koncepts Andrieva Niedras prozā

Linda Zulmane

Ceļš uz savu valsti A. Brigaderes romānā “Kvēlošā lokā”

Ieva Kalniņa

Valda Rūmnieka un Andreja Miglas biogrāfiskie romāni biogrāfiskās literatūras kontekstā

Edgars Lāms

Romantiskā romāna žanrs latviešu autoru izpildījumā (2017–2022)

Jana Veinberga

„Kaip žmonės veistis išmoko”: lyčių ir lytinių santykių kilmės aiškinimai etiologinėse sakmėse / “Kā cilvēki vairoties iemācījās”: dzimuma un seksuālo attiecību izcelsmes skaidrojumi etioloģiskajās teikās

Martynas Vingrys

H. Parlando gyvenamojo laiko idėjos (ir jų refleksija šiandienėje informatyviojoje atmintyje) / H. Parlanda – dzīves laika idejas (un to atspoguļojums mūsdienu informatīvajā atmiņā)

Gintarė Vaitonytė

Kritikuojanti moteris šių dienų literatūros kritikos kultūrinės žiniasklaidos kontekste / Kritizējošā sieviete – mūsdienu literatūras kritikas kultūras mediju kontekstā

Eugenija Valienė

Sadedzināšanas un izcepšanas motīvs latviešu pasakās

Ingus Barovskis

“Sitam kaujam mazos ežus”: latviešu ucināmās dziesmas un to saturs

Una Smilgaine

Materiāla atlases principi vācbaltiešu publicētajos tautasdziesmu krājumos 19. gadsimta 1. pusē

Ginta Pērle-Sīle

Dziesmu virknes kāzu apdziedāšanās tradīcijas kontekstā: īpatnības un problemātika

Arta Krūze

Melanholijas ģeogrāfija Egīla Ventera mikroromānā “Merilīna”

Velga Vēvere

Metodoloģiskie risinājumi romānu sērijas “Mēs. Latvija, XX gadsimts” imagoloģiskajai analīzei

Madara Stāde

Dzīvnieks kā metafora Regīnas Ezeras 1970. gadu daiļradē

Ruta Kurpniece

Dzīves rakstīšana: Veronikas Strēlertes piemērs

Ieva Kalniņa

Gyvybės figūratyvinė raiška K. Skujenieko ir V. Braziūno poezijoje: mitiniai ugnies vaizdiniai / Dzīvības figuratīvā izpausme K. Skujenieka un V. Brazjūna dzejā: mītiskie uguns tēli

Vilius Mingilas

„Baltų draugija Vokietijoje”: kultūrinė sklaida viešosios diplomatijos kontekste / “Baltu biedrība Vācijā”: kultūras izplatība publiskās diplomātijas kontekstā

Asta Petraitytė-Briedienė

„Gero lietuvio” įvaizdžio formavimas ir reprezentacija Vokietijos DP stovyklose / “Labā lietuvieša” tēla izveide un reprezentācija Vācijas DP nometnēs

Daiva Dapkutė

Kultūros refleksija lietuvių išeivių dienoraščiuose (V. O. Virkau, M. Gimbutienė) / Kultūras refleksija lietuviešu emigrantu dienasgrāmatās (V. O. Virkau, M. Gimbutiene)

Dalia Kuizinienė

Lietuvių literatūra ir kultūra Italijos istoriografijoje / Lietuviešu literatūra un kultūra Itālijas historiogrāfijā

Flaviano Bertaina

Mūzikas mūsdienu pētniecības iespējas uzņēmējdarbības un mārketinga kontekstā

Ivars Bērziņš

Tautas māksla un naivisma māksla keramikā Latvijā

Iveta Zāģere

Astoņstaru zvaigznes attēlojumi un nozīmes Niklāva Strunkes grāmatmākslā

Otto Ķenga

Indriķis Laube latviešu rakstniecībā

Pauls Daija

Reālisms 19. un 20. gadsimta mijas latviešu literatūrā

Benedikts Kalnačs

Laikmetīgais reālisms: atkušņa laika literārā diskusija

Zanda Gūtmane

Aleksandra Čaka darbība Rūdolfa Egles Literatūras studijā (1935–1939)

Antra Medne

Padomju diskurss Jeļenas Katišonokas romānu triloģijā

Kristīne Juškova

Ar “Rakstu Avotu” pret lubu literatūras straumi: Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas grāmatu sērijas ideja un tās īstenojums (1932–1940)

Jana Dreimane

Latviešu romāni pēdējā divdesmitgadē: literāri reliģisks teksts vai teksts ar reliģiskiem

Ilze Jansone

Kultūras pieejamības koncepts un tā definēšanas problemātika

Dita Pfeifere

Frīdriha Bernharda Blaufūsa devums latviešu kultūrā – vēsturei veltītie teksti

Beata Paškevica

Vārsmotie vēstījumi Liepājas un apkārtnes kapsētu epitāfijās

Karīna Krieviņa

Daži pilsētas vizuālās semiotikas aspekti Jurija Lotmana simbolu teorijā

Olga Senkāne

Kopceļu meklējot. Edvarta Virzas darbu recepcija trimdā un Latvijā 20. gadsimta 80. gados un Trešās atmodas laikā

Sigita Kušnere

Meklējot piederību pēctrimdas laikā. Daži aspekti Indras Gubiņas un Gunara Janovska dzīvē un daiļradē

Inguna Daukste-Silasproģe

Veronikas Strēlertes (ne)atgriešanās: trimdas un padomju literārās sadzīves konteksti

Ojārs Lāms

Apie Martyno Kromerio giminaičius Kaune XVI a. pirmojoje pusėje / Par Martīna Kromera (Martynas Kromeris) radiniekiem Kauņā 16. gs. pirmajā pusē

Darius Antanavičius

Rankraščiuose likusi LDK jėzuitų studentų kūryba: tarp tradicijos ir originalumo / LDK jezuītu studentu rokrakstos saglabātie darbi: starp tradīciju un oriģinalitāti

Živilė Nedzinskaitė

Apšvietos edukaciniai modeliai LDK didikų šeimose (Hilzenų, Oginskių ir Pliaterių šeimų pavyzdžiu) / Apgaismības izglītības modeļi LDK muižnieku ģimenēs (Hilzenu, Oginsku un Plāteru dzimtu piemērs)

Ramunė Šmigelskytė-Stukienė

Kultūrsocioloģiskie aspekti 20. gs. 20. gadu Latvijas prezidentu starptautiskā saskarsmē ar Baltijas un Ziemeļvalstu valstsvīriem un diplomātiem – runas un filmas fragments

Ivars Orehovs

Ģermānisko ideju popularizēšana žurnālā “Latvju Mēnešraksts” (1942– 1944)

Paula Sekača

Nacionālās un eiropeiskās atceres kultūras un kultūras atmiņas aspekti Latvijas kultūras pārstāvju intervijās (“Ir”, “Sestdiena” 2020–2022)

Ojārs Skudra

Literārās mistifikācijas mazā renesanse? Pseidonīmi izdevumā “Avīzes nosaukums”

Ivars Šteinbergs

Personiskās pieredzes stāsti par Sv. Agates brīnumiem

Ieva Zepa

Drukātie periodikas avoti kā liecība par pirmo Latvijas sieviešu misionāru darbu

Kristīna Ēce

Luīze un Biruta Skujenieces. Izaicinājumi

Rita Lūriņa

Arābu literatūra 20. gs. otrajā pusē, kā sievietes identitātes meklējumi islāma feminisma ilūzijā

Inese Dāvidsone

“Kurā datumā šogad 18. novembris?”: Melburnas latviešu kultūra trešajā paaudzē Austrālijā

Ilga Vālodze Ābele

Latvijas plašsaziņas līdzekļu saturs Latviešu Centra Minsterē apskatā “Lettische Presseschau” 2022. gadā

Laila Niedre

Teopoētiskā un izzinošā gadalaiku atklāsme latvju dainās

Eva Mārtuža

Pagātnes poetizācijas mehānismi: no Aristoteļa līdz mūsdienām

Krista Anna Zalāne

Gadsimts no dzejprozas līdz zibprozai latviešu un spāņu literatūrā

Agata Babina

Prozas dramatizējumi latviešu profesionālajos teātros 21. gs.: kvantitatīvi statistiskais aspekts un analīze

Evija Laganovska

Laikmeta komentārs teātra valodā:latviešu dramaturģija Rīgas Strādnieku teātra repertuārā

Sanita Duka

Horātijs latviskos pantos – Luda Bērziņa atdzejojumi

Līva Bodniece

Tomasa Stērnsa Eliota “Nīkā zeme” pirms 30 gadiem un šodien: Ievas Lešinskas tulkojuma versijas

Sigita Ignatjeva

Aspazijas dzejas tulkojumi krievu valodā Viktora Tretjakova krājumā “Латышские поэты / в переводах Виктора Третьякова”

Andrejs Daņiļins

Zinātnisko rakstu krājuma “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” nr. 28 atvēršana. Kolektīvās monogrāfijas “Kurzemes rakstnieku silueti” nr. 5 atvēršana. Unikālas Liepājas vēstures liecības – Jirgena Šmita Liepājas pilsētas hronikas

Konferences noslēgums

2022

“Šlāgeris” Latvijas kultūrā: mazpētīts, bet vai tādēļ mazsvarīgs?

Alberts Rokpelnis

Poetonīms – jauns termins labi zināmam jēdzienam valodā un literatūrā

Anita Helviga

Heroisma elementi vēlīnā staļinisma prozā: Arvīda Griguļa (1906–1989) un Ādu Hinta (1910–1989) piemērs

Anna Freiberga

Pagātnes klātbūtne Ināras Vērzemnieks darbā “Starp dzīvajiem un mirušajiem”

Artis Ostups

Susivienijusios emigracijoje: The Baltic Women’s Council

Asta Petraitytė-Briedienė

Bibliotēku vietas identitāte kā naratīva konstrukcija. Teorētisks ieskats

Baiba Īvāne

Lietuvių išeivijos literatūros kritika: lyginamasis aspektas

Dalia Kuizinienė

Tulkošana kā jaunrade. “Skatuves mākslas tulkojumu antoloģija” piemērs

Dārta Ceriņa

Zīmju parki: jaunradīti latviskās identitātes pieturpunkti ainavā

Digne Ūdre

Senvēstures dažādās interpretācijas Andreja Miglas un Valda Rūmnieka romānos un Jāņa Lejiņa romānos

Edgars Lāms

Vietas nozīme stāstījumos par dejošanu Pārdaugavā

Elīna Gailīte

Atgriešanās garša: Agates Nesaules romāns “Zudušie saulgrieži” gastropoētikas aspektā

Elvis Friks

Verstinės grožinės literatūros refleksija Lietuvos viešajame diskurse: pastarųjų metų tendencijos

Eugenija Valienė

Latviešu tautasdziesmās esošo lūgumu Dievam (dod, Dieviņi, nedod, Dievs u. c.) formulu teopoētiskais saturs

Eva Mārtuža

Rūdolfa Blaumaņa prozas dramatizējumu iestudējumi 21. gs. Latvijas profesionālajos teātros

Evija Laganovska

Personīgās brīvības un mākslinieciskās brīvības mijiedarbība. Oļģerta Krodera gadījums

Evita Ašeradena

Latvijas PSR svētku/tradīciju katalogs: Latviešu folkloras krātuves [1600] kolekcija

Gatis Ozoliņš

“Visual poetry” as an innovation in Latvian and Lithuanian literary avant-garde

Gitana Vanagaitė

Izdzīvošanas spēks un dzīves vērtības Liepājas Universitātes folkloras arhīva dzīvesstāstos

Ieva Ančevska

Ēdiena reprezentācija Raiņa traģēdijā “Spēlēju, dancoju”

Ieva Kalniņa

Režisors Eduards Miks. Brīvdabas lieluzvedumu prakse 20. gadsimta 30. gados

Ieva Rodiņa

Jaunā cilvēka fenomens Anšlava Eglīša prozā

Ieva Struka

Psalmu dziedāšanas tradīcija Stirnienes draudzē

Ieva Zepa

Aktuālie komunikatīvie un performatīvie aspekti izrādēs bērnu auditorijai Latvijas un Baltijas teātru festivālos

Ilze Kļaviņa

Ieskats baznīcu mūzikas dzīvē Liepājā 18.–19. gs

Ilze Valce

Baznīca, biedrības un krogs – trīs atšķirīgi sanākšanas un socializācijas veidi Augusta Deglava romānā “Rīga”

Imants Frederiks Ozols

Galimų pasaulių atvertys: sistemų teorijos įrankis

Indrė Žakevičienė

Ekonaratoloģiska literārā teksta lasīšanas stratēģija

Inese Vičaka

“Lietuva pēc piecdesmit diviem gadiem”. Česlava Miloša postemigrācijas dzejas aspekti

Ingmāra Balode

Vācu kultūras ietekmes loma igauņu rakstnieces Lidijas Koidulas daiļradē

Irina Kuzmina

Andreja Dripes publicistika 20. gs. 80. gados un tās ietekme uz pārmaiņām sabiedrībā

Jānis Oga

Literatūros vadovėliai pokario pabėgėlių stovyklose: tyrimų kryptys, problemos ir galimybės

Jurga Dzikaitė

Latvijas dabas un latviešu tēlojums Herberta fon Blankenhagena memuāros

Juris Andrejs Kastiņš

Skatījums uz apkaimju robežām: Āgenskalna piemērs

Justīne Jaudzema

Mārupītē noslīkusī kurpe: ilgtspējas aspekti Latvijas ekoteātra izrādēs

Kitija Balcare

No kora Liepājā uz galvenajām lomām Berlīnē: tenors Arturs Priednieks-Kavara

Lauma Mellēna-Bartkeviča

Reliģijas pārmaiņas pārejas laikmetā A. Niedras prozā

Linda Zulmane

Ebrejs vai žīds? Čigāns vai roms? – mūsdienu sabiedrības valodas uztverē

Lingita Lina Henritiusa

Gunārs Priede – Latvijas Padomju rakstnieku savienības valdes pirmais sekretārs (1974–1984)

Madara Eversone

Ko mēs līdz šim nezinājām par Herderu: mazpētītais un jaunatklātais CARD projekta pētījumā

Mārtiņš Boiko

Pēctrimda un transnacionālisms latviskas cilmes tekstu paradigmā

Ojārs Lāms

Latvijas nestabilās demokrātijas politiskās kultūras konstrukcijas politisko žurnālistu publikācijās drukātajā latviešu presē (2021–2022)

Ojārs Skudra

Konrāds Šulcs latviešu literatūras un preses vēsturē

Pauls Daija

Esoteric literature in 90’s Lithuania: essential features and cultural meaning(s)

Reda Šatūnienė

Dvigubas egzilis: moterų rašytojų pozicija pokario lietuvių diasporoje

Sandra Bernotaitė

Valodas naratīvs: tāmnieku dialekta un kursisko izlokšņu skanējumi kā Kurzemes reģionālā diskursa zīme

Sandra Okuņeva

Politiskās cīņas par Raini un Aspaziju

Sigita Kušnere

Grāmatu reklāmas 20. gadsimta 30. gadu periodikā: izdevniecības “Orients” un apgāda “Kaija” piemērs

Signe Raudive

“Tarybų Lietuvos rašytojų autobiografijos”: tarp pasakojimų ir nutylėjimų

Solveiga Daugirdaitė

“Tur pilnīgi cita pasaule”: Lucavsalas stāsti

Una Smilgaine

Brīdis starp: piesātinātās pauzes V. Freiberga grāmatās “Kinomāna slimības vēsture” un “Viktora otrā grāmata”

Velga Vēvere

Metateātris un tā izpausmes kultūras krīzes laikā

Vēsma Lēvalde

Ģeogrāfiskā telpa, digitālā kartēšana un sieviešu rakstniecības vēsture

Zita Kārkla, Eva Eglāja-Kristsone

2021

Seminārs un diskusija „Humanitāro zinātņu digitālo resursu plašāka izmantojuma iespējas”

Diskusija „Teātris tekstā: robežu pārstatīšana”

May the Force Be with You: Ethnographic Access to the World of Film Production Workers

Akvilė Stankutė

Teksta digitālā pētniecība Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas infrastruktūrā

Anda Baklāne, Valdis Saulespurēns

Kad vecenīte ar meitiņu sarunājas: Ainas Pāvulītes un Lauras Andersones dzeja

Anda Kuduma

Sievietes tēls latviešu socreālisma prozā 20. gadsimta 50. gados

Anna Freiberga

Ģeogrāfiskie aspekti tipogrāfa G. Šrēdera iespiestajā latīņu kāzu dzejā Rīgā 17. gadsimta sākumā

Anna Strode

Romānu klasifikācija latviešu literatūras vēstures tekstos līdz 1940. gadam

Arturs Skutelis

„Mazajam Princim” pa pēdām

Astra Skrābane

Skaņas dizains no iestudējuma komponenta līdz suverēnai audioizrādei

Atis Rozentāls

Vīrusu epidēmija zinātniskās fantastikas žanra literatūrā

Bārbala Simsone

The Problems of Transit between Courland – The Grand Duchy of Lithuania – Prussia 1539–1541: Justice of Executors, Victims, Patrons

Dainius Elertas

Šv. Kazimiero 500 m. sukakties minėjimo atgarsiai išeivijoje

Daiva Dapkutė

Laikmetīgā deja: jēdziena definēšanas problēma Latvijā

Dita Jonīte

Tematiskās un saturiskās tendences latviešu dzejnieku debijas dzejoļu krājumos 20. gadsimta 60. gados

Edgars Lāms

Telpa: koncepcijas un definēšanas iespējas

Edīte Tišheizere

No arhīva manuskripta līdz tekstu korpusam: garamantas.lv piemērs

Elīna Gailīte, Sandis Laime, Sanita Reinsone

Herberta Līkuma radošā darbība Rīgas Strādnieku teātrī (1926– 1934)

Ērika Zirne

Digitālās biogrāfijas zināšanu apmaiņai un pētniecībai: literatura.lv piemērs

Eva Eglāja-Kristsone, Signe Raudive

Latviešu valodas senāko rakstu pieminekļu transliterācija mūsdienu rakstībā: iepriekšējā pieredze un automatizācijas mēģinājumi

Everita Andronova, Anna Frīdenberga, Lauma Pretkalniņa, Renāte Siliņa-Piņķe, Elga Skrūzmane, Anta Trumpa, Pēteris Vanags

Anapus suvokimo ir tropo dualumo: kolektyvinės traumos vaizdavimas Leonardo Gutausko kūryboje

Gintarė Bernotienė

The Aspect of Christianity in the “Letters to the Klimases” by Vaižgantas

Gitana Vanagaitė

Liepājas Universitātes folkloras materiālu žanriskā daudzveidība un apstrādes problemātika

Ieva Ančevska

Jaunu formu meklējumi e-teātrī: pandēmijas laika pieredze

Ieva Rodiņa

Federiko Garsija Lorka. Lauku triloģija Latvijas teātrī 2016– 2020

Ieva Struka

Revolūcijas [ne]poētika: Alvila Cepļa romāni

Ilze Ļaksa-Timinska

Simfoniskās mūzikas žanra attīstība Liepājā 20. gadsimta 70.– 80. gados

Ilze Valce

Latgaliešu mūzikas albumu nosaukumu poētika

Ingars Gusāns

Jelgavas meitene pasaulē: ieskats rakstnieces Indras Gubiņas dzīves ģeogrāfijā

Inguna Daukste-Silasproģe

Ārzemju ceļojumu iespaidu atspoguļojums Zigmunda Skujiņa romānā „Gulta ar zelta kāju”

Jānis Oga

Šiuolaikinė lietuvių proza ir autofiction

Jūratė Čerškutė

The Construction of the Reception of Rilke and the Contexts of the Soviet period

Jūratė Jasaitytė

Contingency of the Bodily Experience in Texts of Poetry

Jurga Jonutytė, Giedrė Šmitienė

Vēstures un literatūras naratīvs vācbaltu rakstnieces Elzas Bemevicas romānā "Negaiss pār Dievzemīti" (Wetter überm Gottesliindchen)

Juris Andrejs Kastiņš

Pandēmijas laika dienasgrāmatu krājuma veidošana.

Justīne Jaudzema

Sirmās plaisas laikā latviešu literatūrā

Justyna Prusinowska

Intertekstuālie kodi Liepājas kapu epitāfijās

Karīna Krieviņa

Cognitive Poetics and Intelectual Lithuanian Literature: the Case of Ramūnas Klimas’s Short Stories

Kristina Tutlytė

Operas un pandēmijas mācības

Lauma Mellēna-Bartkeviča

Svina un asins garša 21. gs. traumas naratīvos

Laura Laurušaitė

No Aristoteļa līdz Jelinekai jeb luga, teātra teksts un „tekstvirsma”

Līga Ulberte

Pārejas laikmeta cilvēka problēmas Andrieva Niedras romānā „Kad mēness dilst”

Linda Zulmane

Mīts par Piramu un Tisbi no Ovidija „Pārvērtību” IV grāmatas. Atdzejojumu versijas

Līva Bodniece

Latvijas Padomju rakstnieku savienības biedru braucienu sociālpolitiskie aspekti un tendences 20. gadsimta 70. un 80. gados

Madara Eversone

Sociālo tīklu viļņošanās. Diskusijas „Vai Latvijas kino trūkst sieviešu stāstu?” analīze

Marita Zitmane

Dezinformācijas izplatīšanās tīkli un lietotāju emocijas sociālajos medijos

Mārtiņš Pričins

Dažādu jomu datu integrācija kā iespēja starpnozaru pētījumu veikšanai: lībiešu modelis

Milda Dailidėnaitė, Valts Ernštreits, Elvīra Kalniņa, Annija Rošāne

Vācu, baltvācu un latviešu attiecības Edvīna Dvingera romānā „Die letzten Reiter”

Paula Sekača

Kārlis Vatsons latviešu literārās kultūras vēsturē

Pauls Daija

Krišjāņa Barona jubileju fenomens latviešu folkloristikā

Rita Grīnvalde

Suns un sieviete Regīnas Ezeras romānā „Varmācība”

Ruta Kurpniece

Mūsdienu latgaliešu tekstu korpuss: paveiktais un nākotnes ieceres

Sanita Martena, Antra Kļavinska, Angelika Juško-Štekele

Liepājas sabiedriskās bibliotēkas (1777–1799) revolucionārā literatūra

Simona Sofija Valke

Latviešu rakstnieku diskursi medijos 2020./2021. gada pandēmijas laikā

Skaidrīte Lasmane

Lietuvių rašytojai Bitės Vilimaitės novelių cikle „Portretai”

Solveiga Daugirdaitė

Teātra modeļu somatika jeb ko dara teātra režisors

Valda Čakare

Donkihotiskais indivīds S. Kirkegora, M. de Unamuno un K. Raudives filosofijā

Velga Vēvere

Sakomponēt darbības kulmināciju. Ieskats režijas praksē

Vēsma Lēvalde

Trimdas publikāciju lasītāji padomju Latvijā

Viesturs Zanders

Latviešu dzejas kopkrājumi lietuviešu valodā

Vigmantas Butkus

Dažu nozīmīgu krievu autoru darbu rezonanse Latvijā politiskā Atkušņa laikā

Zanda Gūtmane

No aktiera uz performeri?

Zane Kreicberga

Žanra problemātika populārajā žurnālistikā

Zane Radzobe