Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte,

Kurzemes Humanitārais institūts,

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts,

Lietuviešu literatūras un folkloras institūts,

Vītauta Dižā universitāte

aicina piedalīties Liepājas 27. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

AKTUĀLAS PROBLĒMAS LITERATŪRAS UN KULTŪRAS PĒTNIECĪBĀ

Liepājas Universitātē

2021. gada 10.11. martā.


Konferences darba kārtībaCeturtdiena, 14. marts

Dalībnieku reģistrācija un kafija                          10.30–11.30          4. stāva vestibils

Konferences atklāšana un plenārsēde                  11.30–12.25                aktu zāle (4. stāvs)

Sekciju darbs (1.–4. sēde)                                    12.30–14.00                225., 227., 229., 327. telpa

Pusdienas                                                              14.00–15.00               

Sekciju darbs (5.–8. sēde)                                    15.00–16.30                225., 227., 229., 327. telpa

Kafijas pauze                                                        16.30–17.00          2. stāva vestibils

Seminārs

„Kultūrpolitika un kultūrprocess Liepājā:

iespējas un problēmas”                                         17.00–18.15          227. telpa

Piektdiena, 15. marts

Sekciju darbs (9.–12. sēde)                                  9.00–10.30                  225., 227., 229., 327. telpa

Kafijas pauze                                                        10.30–11.00          2. stāva vestibils

Sekciju darbs (13.–16. sēde)                                11.00–12.30                225., 227., 229., 327. telpa

Kafijas pauze                                                        12.30–13.00          2. stāva vestibils

Sekciju darbs (17.–19. sēde)                                13.00–14.30                225., 227., 229., 327. telpa

Sekciju darbs (20.–23. sēde)                                14.40–16.10                225., 227., 229., 327. telpa

Konferences noslēgums                                       16.10–16.30          2. stāva vestibils

Janīnas Kursītes grāmatas „Dainu kodekss”

atvēršana Kurzemē                                               16.30                     327. telpa

 

Referāts – 20 minūtes

 

14. marts

10.30–11.30

Dalībnieku reģistrācija un kafija; Liepājas Universitātes grāmatu tirdziņš (4. stāva vestibils)

11.30–12.25

Konferences atklāšana un plenārsēde (aktu zāle)

Vada Edgars Lāms

 

Silvija Radzobe

Eimunta Nekrošus režija un tās ietekme uz latviešu teātri

Skaidrīte Lasmane

20.–30. gadu mediju vides atveidojums Edvarta Virzas publicistikā

 

225. telpa

1. sēde

227. telpa

2. sēde

Latvijas mediju ekoloģija

229. telpa

3. sēde

327. telpa

4. sēde

Sēdi vada

Inguna Daukste-Silasproģe Karīna Krieviņa

Velga Vēvere

Venta Kocere

Ivars Orehovs

Sandra Okuņeva

Anita Rožkalne

Inta Genese-Plaude

12.30–12.50

Ieva E. Kalniņa

Latvijas PEN klubs Zviedrijā un Veronika Strēlerte

Vita Zelče

Mediju ekoloģija.

Teorētiskās pieejas un mediju vēstures piemēri

Ingars Gusāns

Pēdējo gadu tendences latviešu rokmūzikā un metālmūzikā

Linda Zulmane

Andrieva Niedras prozas laiktelpas aspekti literatūrkritisko skolu diskursā

12.50–13.10

Sintija Kampāne-Štelmahere

Latvju dainu atbalsis

Veltas Sniķeres lirikā

Marita Zitmane

Mediju satura seksualizācija. Iemesli un sekas

Ieva Kaija Ozola

Kā radīt varoni 21. gadsimtā? Kurbads: Skyforger piemērs

Pauls Daija

Vācbaltiešu tēli

Rūdolfa Blaumaņa daiļradē: pārejas laikmeta krīze un robežu šķērsošana

 

13.10–13.30

Iveta Ratinīka

Pabeigtības un nebeidzamā mainīguma ideja muzeja tēlā J. Rokpeļņa romānā „Muzejs” (2017)

Laura Uzule

Reģionālie mediji Latvijā: mediju ekoloģijas problēmas un risinājumi

Ligita Ašme

Kāpēc mūziķi zīmē un glezno?

Benedikts Kalnačs

Rūdolfs Blaumanis un 1905. gads

13.30–13.50

Madara Eversone

„Arvīd, uz kurieni Tu aizgāji?”: Arvīda Griguļa personības loma Rakstnieku savienības vēsturē

Renārs Felcis

Tehnoloģiju komplekts mediju patēriņā

Rolands Tjarve

Literatūras un kultūras tēmu atspoguļojums Latvijas televīzijās 2018. gadā

Manfreds Žvirgžds

(Manfredas Žvirgždas)

Maironio socialinės pažiūros ir krikščioniškos demokratijos vizija po 1905 m. revoliucijos / Mairoņa sociālie uzskati un kristīgās demokrātijas vīzija pēc 1905. gada revolūcijas

13.50–14.00

Jautājumi un diskusija

14.00–15.00

Pusdienas

 

225. telpa

5. sēde

227. telpa

6. sēde

Liepājas skartie

229. telpa

7. sēde

327. telpa

8. sēde

Sēdi vada

Aurelija Mīkolaitīte

Madara Eversone

Dace Kārkla

Līga Krūmiņa

Vita Zelče

Laura Uzule

Daiva Dapkute

Ieva Ozola

15.00–15.20

Antra Medne

Aleksandra Čaka literārā ceļa aizsākumi Krievijā

Edgars Lāms

Andreja Papārdes dzeja 20. gadsimta sākuma laikmeta un latviešu dzejas kontekstā

Sanita Briežkalne

Latviešu laicīgās prozas publikācijas Vidzemes kalendārā

Živile Nedzinskaite

(Živilė Nedzinskaitė)

Fictio XVII–XVIII  a. LDK poetikose: kūrybos spiritus movens / Ficito XVII–XVIII gs. Lietuvas Dižkunigaitijas poētikā: jaunrades spiritus movens

15.20–15.40

Natālija Ļitovčenko

(Nataliia Lytovchenko)

Sofijos paveikslas A. Belo ir A. Bloko lyrikoje: tipologinis aspektas / Sofijas tēls A. Belija un A. Bloka lirikā: tipoloģiskais aspekts

Anda Kuduma

Lokālais un globālais

Guntas Šnipkes dzejā

Karīna Krieviņa

Liriskais aspekts epitāfijās dažās Lejaskurzemes kapsētās

Ramune Šmigelskīte-Stukiene (Ramunė Šmigelskytė-Stukienė)

Lietuvos didikų pilietinė ir kultūrinė tapatybė XVIII a. antrosios pusės Oginskių ir Pliaterių egodokumentikoje / Lietuvas dižciltīgo pilsoniskā un kultūras identitāte XVIII gs. otrās puses Oginsku un Plateru privātajos dokumentos

15.40–16.00

Ilze Ļaksa-Timinska

Oskara Rihtera „Meži šalc” – pirmais latviešu sociālistiskā reālisma romāns

Venta Kocere

Jūrnieks un rakstnieks Eglons Spēks (1925–1991) dzīvē un darbā (no LU Akadēmiskās bibliotēkas krājuma)

Asta Vaškeliene

(Asta Vaškelienė)

Tautinė mitologija ir istorinis naratyvas XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškojoje proginėje kūryboje / Tautas mitoloģija un vēsturiskais naratīvs XVIII gs. Lietuvas Dižkunigaitijas latīniskajos veltījumsacerējumos

Dovile Keršiene

(Dovilė Keršienė)

LDK Viduramžių valdovų laiškų tyrimo kontekstai ir specifika: Vytauto Didžiojo atvejis / Lietuvas Dižkunigaitijas viduslaiku valdnieku vēstuļu pētījumu konteksts un specifika: Vītauta Dižā piemērs

16.00–16.20

Nida Gaidauskiene

(Nida Gaidauskienė)

S. Čiurlionienės Pirmojo pasaulinio karo metų neskelbtoji kūryba / Sofijas Čurļonienes Pirmā pasaules kara laika nepublicētā daiļrade

Ivars Orehovs

Liepājai – veltījuma dzejas/dziesmu piemēri mūsdienās un 19. gadsimta baltvācu literārajā mantojumā

Kristīne Rotbaha

Dzimtas mantojums: vērtību maiņa dažādu paaudžu atmiņu vēstījumos

Žavinta Sidabraite

(Žavinta Sidabraitė)

Tapsmo lietuvių kultūros patriotu XVIII amžiaus Prūsijoje istorija: Kristijono Gotlybo Milkės atvejis / Lietuviešu kultūras patriota tapšanas vēsture XVIII gadsimta Prūsijā: Kristijona Gotlība Milkes piemērs

16.20–16.30

Jautājumi un diskusija

16.30–17.00

Kafijas pauze (2. stāva vestibils)

17.00–18.15

Seminārs

„Kultūrpolitika un kultūrprocess Liepājā: iespējas un problēmas” (227. telpa)

Vada Sandra Okuņeva

 

Agita Auza (Liepājas Kultūras pārvalde)

Kultūrpolitikas stratēģija Liepājā

Dace Kārkla (Liepājas muzejs)

Liepājas muzeja vieta un loma pilsētas kultūrpolitikā

Eva Ciekurze (Liepājas teātris)

Profesionāls dramatiskais teātris – izaicinājums reģionālajai kultūrpolitikai

Timurs Tomsons (koncertzāle „Lielais dzintars”)

Koncertzāle „Lielais dzintars” – starptautiskas nozīmes Liepājas kultūras simbols

Zanda Gūtmane (Liepājas Universitāte)

Liepājas Universitātes loma Liepājas kultūrvidē

 

 

15. marts

 

 

225. telpa

9. sēde

227. telpa

10. sēde

229. telpa

11. sēde

327. telpa

12. sēde

Sēdi vada

Manfreds Žvirgžds

Linda Zulmane

Sigita Kušnere

Anda Kuduma

Skaidrīte Lasmane

Marita Zitmane

Silvija Radzobe

Atis Rozentāls

9.00–9.20

Agata Babina

Īss ir labs, īsāks – vēl labāks jeb Mikrostāsta jēdziens mūsdienu literatūrā

Ausma Cimdiņa

Anglicisma gender tulkošana un adaptācija kā kritiskās domāšanas impulss literatūras un kultūras zinātnēs

Olga Senkāne

Šillers un Rainis par spēli: kultūrfilosofiski „naivā” un „sentimentālā” izpratnes krustpunkti

Ieva Rodiņa

Vēsturiskā atmiņa jaunās paaudzes Latvijas teātra mākslinieku darbos: izrādes „Dvēseļu utenis” piemērs

 

9.20–9.40

Anita Helviga

Zeigma – viens no neparastākajiem tropu veidiem: nosaukums, skaidrojums, piemēri

Elīna Erdmane

Mātišķība mūsdienu latviešu dzejā: Inga Gaile, Anna Auziņa

Artis Ostups

Benjamins un Freids:

jauna tikšanās

Zane Radzobe

Politiskais teātris Latvijā: perspektīvas

9.40–10.00

Agne Cešule (Agnė Cesiulė)

Kalendoriniai metai kaip periodas: literatūros istorijos konstravimo problemos ir mikroistorinė perspektyva / Kalendārais gads kā periods: literatūras vēstures konstruēšanas problēmas un mikrovēstures perspektīva

Eva Eglāja-Kristsone

Sievietes dienasgrāmata pirms 100 gadiem: pašfokusācijas aspekti autobiogrāfiskā tekstā

Velga Vēvere

Dispassionate Eroticism – “Either/Or” by S. Kierkegaard and Tiger Lillies / Bezkaislīgais erotisms – Sērena Kirkegora un Tiger Lillies „Vai nu – vai arī”

Vēsma Lēvalde

Perspektīva un naratīvs digimodernisma laikmetā

10.00–10.20

Vigmants Butkus

(Vigmantas Butkus)

Kaža Binķa „Vējgrābslis” un Aleksandra Čaka „Pilsētas zēns” kā lietuviešu un latviešu modernisma programmas: salīdzināmā analīze

Kaspars Zalāns

Maskulinitātes atainojums Jāņa Tomaša dzejas krājumā „Melnie darba cimdi” un Daiņa Deigeļa „Dievs beidz”: to salīdzinājums

Juris Andrejs Kastiņš

Gintera Grasa pēdējās atzīšanās

Edīte Tišheizere

A. Čehova „Kaija” kā mākslinieka manifests. Iestudējumu mainība Latvijā un pasaulē

10.20–10.30

Jautājumi un diskusija

10.30–11.00

Kafijas pauze (2. stāva vestibils)

 

225. telpa

13. sēde

227. telpa

14. sēde

Literatūra un folklora ekokritikas un ģeokritikas skatījumā

229. telpa

15. sēde

327. telpa

16. sēde

Sēdi vada

Vigmants Butkus

Zanda Gūtmane

Artis Ostups

Sigita Ignatjeva

Asta Vaškeliene

Edgars Lāms

Ieva Rodiņa

Vēsma Lēvalde

11.00–11.20

Laura Laurušaite

(Laura Laurušaitė)

Pokario išeivija ir šiuolaikinė emigracija: koreliacija ar paradigminė takoskyra? / Pēckara trimda un mūsdienu emigrācija: korelācija vai paradigmatiskā robežšķirtne?

Ieva Garda-Rozenberga

Ekonaratīvi Kundziņsalā

Jūrate Čerškute

(Jūratė Čerškutė)

Kristinos Sabaliauskaitės „Silva rerum” fenomenas / Kristinas Sabaļauskaites „Silva rerum“ fenomens

Dārta Ceriņa

Performing Auto-communication: Author’s Mnemonic-Body and Autocatalytic Aspects / Autokomunikācijas performativitāte: autora mnemoniskais ķermenis un autokatalītiskie aspekti

 

11.20–11.40

Daiva Dapkute

(Daiva Dapkutė)

(Ne)žinomi lietuvių-latvių-estų ryšiai emigracijoje / (Ne)zināmi lietuviešu-latviešu-igauņu sakari emigrācijā

Ene Rēta Sovika

(Ene-Reet Soovik)

Urban Nature and Cityscape in Jaan Kaplinski’s Literary Environments / Pilsētas daba un ainava Jāna Kaplinska mākslinieciskajā telpā

 

Jana Veinberga

Laimīgas beigas – banalitāte, nelaimīgas – kvalitāte? Pārdomas par laimīgām un nelaimīgām romānu beigām

Dita Jonīte

Horeogrāfa stratēģijas mūsdienu teātrī:

Agates Bankavas piemērs

11.40–12.00

Daļa Kuiziniene

(Dalia Kuizinienė)

Lietuviškosios istorijos naratyvas anglų kalba rašytuose lietuvių autorių tekstuose / Lietuviešu vēstures naratīvs angliski rakstītajos lietuviešu autoru tekstos

Elle Mari Talivē

(Elle-Mari Talivee)

Birdlife in Marie Under’s Poetry – Issues and Implications / Putnu dzīve

Marī Underas dzejā – problēmas un implikācijas

Renārs Voicehovičs

Analītisks skatījums uz jaunākajiem latviešu zinātniskās fantastikas stāstiem

Aiva Birbele

Stand up Latvijā – smieklu žanra nesmieklīgie izaicinājumi

12.00–12.20

 

Kadri Tīre (Kadri Tüür)

Literary Itineraries as Hybrid Environments: The Case of the Island of Vilsandi / Literārie ceļveži kā hibrīda vide: Vilsandi salas piemērs

Bārbala Simsone

Zinātniskā fantastika kā ideoloģiskais ierocis

Atis Rozentāls

Laiktelpas transformācijas ietekme uz tēlu interpretāciju Žorža Bizē operas „Karmena” 2007. un 2017. gada iestudējumā Latvijas Nacionālajā operā un baletā

 

12.20–12.30

Jautājumi un diskusija

12.30–13.00

Kafijas pauze (2. stāva vestibils)

 

225. telpa

17. sēde

227. telpa

18. sēde

Gastropoētikas

kulturālie un vēsturiskie aspekti Latvijas literatūrā

327. telpa

19. sēde

Sēdi vada

Indre Žakevičiene

Anita Helviga

Ausma Cimdiņa

Ieva Ančevska

Laura Laurušaite

Olga Senkāne

13.00–13.20

Asta Petraitīte-Briediene

(Asta Petraitytė-Briedienė) „Latvių precedentas”: Lietuvos ir Latvijos diplomatinių tarnybų bendradarbiavimas 1940–1990 metais / „Latviešu precedents“: Lietuvas un Latvijas diplomātiskā dienesta sadarbība 1940.–1990. gadā

 

Māra Grudule

Ēdiens kā rituāls un prieks: vācu un latviešu virtuves krustpunkti Z. fon Fēgezaka romānā „Blumbergshofa”

Aurelija Mīkolaitīte

(Aurelija Mykolaitytė)

Kultūrinė tapatybė šiuolaikinėje Baltijos šalių literatūroje / Kultūras identitāte Baltijas valstu mūsdienu literatūrā

13.20–13.40

Ilona Strumickiene

(Ilona Strumickienė)

Pasilikti ar sugrįžti: į Jungtinę Karalystę studijuoti išvykusio jaunimo nuostatos reemigracijos atžvilgiu / Palikt vai atgriezties: uz Apvienoto Karalisti studēt devušos jauniešu viedoklis par reemigrāciju

Sigita Kušnere

Ēdiens kā sociālā slāņa un nacionālās piederības robežzīme

Zofja Mitana-Gavriševska (Zofia Mitan-Gawryszewska)

Lyginamieji lenkų ir lietuvių šiuolaikinės literatūros tyrimai – problemos ir galimybės / Poļu un lietuviešu mūsdienu literatūras salīdzināmie pētījumi: problēmas un iespējas

13.40–14.00

Arturs Medveckis

Dzīvesstāsta lietojuma diskurss: naratīvs ikdienas informācijas apritē un pētniecībā

Arturs Skutelis

Alkohols kā fabulas saistelements Kārļa Zariņa romānos „Dzīvība un trīs nāves” un „Dārza māja”

Joanna Tabora

(Joanna Tabor)

Lietuvių literatūros istorija pagal Ričardą Gavelį / Lietuviešu literatūras vēsture Ričarda Gaveļa skatījumā

14.00–14.20

Vijole Višomirskīte

(Vijolė Višomirskytė)

Postmodernistinės pasakų reprizos: Märtos Tikkanen „Raudonkepuraitė” ir Renatos Šerelytės “Mėlynbarzdžio vaikai” / Pasaku postmodernas reprīzes: Mertas Tikanenes „Sarkangalvīte” un Renatas Šerelītes „Zilbārža bērni”

 

Ieva Kalniņa

M. Zālītes autobiogrāfiskie darbi „Pieci pirksti” un „Paradīzes putni” gastropoētiskā skatījumā

Asta Gustaitiene

(Asta Gustaitienė)

Požiūrio į rašytojo Jono Juškaičio kūrybą dinamika: Vytautas Kubilius, Rimantas Kmita, Virginija Balsevičiūtė / Viedokļa dinamika par rakstnieka Jona Juškaiša daiļradi: Vītauts Kubiļus, Rimants Kmita, Virginija Balsevičūte

14.20–14.30

Jautājumi un diskusija

14.20–14.30

Pauze

 

225. telpa

20. sēde

227. telpa

21. sēde

229. telpa

22. sēde

327. telpa

23. sēde

Sēdi vada

Asta Gustaitiene

Ieva E. Kalniņa

Ieva Kalniņa

Arturs Medveckis

Māra Grudule

Juris Andrejs Kastiņš

Ieva Garda-Rozenberga

Ieva Kaija Ozola

14.40–15.00

Roma Bončkute

(Roma Bončkutė)

Ryga – Simono Daukanto genius loci / Rīga – Simona Daukanta genius loci

Ojārs Lāms

Bonam appetitionem, tragopolites! Kurzemes kulinārā ainava Rozīna Lentilija apcerē

„Curlandiae quaedam memorabilia/notabilia” (1692)

Simona Sofija Valke

Kurzemes hercogu bibliotēkas franču resursi

Sandis Laime

Rietumlatvijas lauma/laume – no pārdabiskas būtnes līdz diabolizētai raganai

15.00–15.20

Inguna Daukste-Silasproģe

Andreja Johansona jaunības gadu Rīga: atmiņas un kultūrvēsturiskās impresijas

Mārtiņš Laizāns

„Mērnieku laiki” un vienradža smadzenes: gastrotulkojuma samērojums

Anita Rožkalne

Savādības pievilcība: ziņas par cittautu rakstniekiem Latvijas kultūrvidē 19. un 20. gs. mijā

Ieva Ančevska

Dziedinošo darbību un to veicēju apzīmējumi latviešu tradīcijā

 

15.20–15.40

Indre Žakevičiene

(Indrė Žakevičienė)

Literatūrinio žemėlapio prasmės: Kauno tekstas / Literārās kartes iespējas – Kauņas teksts

Anna Strode

Latīņu kāzu dzeja Rīgā 17. gs.: komponentes un to funkcijas

Sarmīte Buholce

Somijas un Igaunijas kultūrtelpu dialogs Ā. Ersa publicistikā

Eva Mārtuža

Teopētikas pielietojums

Dieva izpratnes analīzē latviešu tautasdziesmās

15.40–16.00

Sergejs Žukovs

Piltene Rutku Tēva romānā „Sumpurņu ciems”

Inese Treimane

Latviešu juridisko tekstu žanra ģenēze un kanonizācija

Indra Čekstere

Vācbaltu memuārliteratūras tulkošana, izpēte un aktualizēšana mūsdienu Latvijas kultūrtelpā

Sandra Okuņeva

Kurzemnieki latviešu bērnu literatūrā

16.00–16.10

Jautājumi un diskusija

16.10–16.30

Konferences noslēgums (2. stāva vestibils)

16.30

Janīnas Kursītes grāmatas „Dainu kodekss” atvēršana Kurzemē (327. telpa)

Vada Ieva Ančevska